SUNCE a.d. Sombor
about...
quality/ems
structure
awards
products
reports
marketing
Quality POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI HRANE

SUNCE a.d. želi da bude među vodećim kompanijama u oblasti proizvodnje ulja i gotovih proizvoda baziranih na biljnim uljima prepoznatljivih po kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.

U skladu sa svojom vizijom SUNCE a.d. će:

- Proizvoditi proizvode koji će stalno zadovoljavati potrebe i očekivanja kupaca, potrošača kao i zakonske propise u pogledu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti.
- Kontinualno poboljšavati kvalitet i zdravstvenu ispravnost proizvoda, kao i učinka procesa i sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane.
- Upravljati procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva sa minimalnim resursima uz stalno zadovoljenje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.
- Razvijati partnerske odnose sa kupcima i isporučiocima na osnovu zajedničke strategije i ciljeva.
- Permanetno raditi na osposobljavanju zaposlenih i povećanju njihove motivacije za uspešan i efikasan rad.
- Održavati i unapređivati sistema upravljanja kvalitetom, baziranog na upravljanju procesima u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2000 i sistema upravljanja bezbednošću hrane prema Kodeksu Alimentarijusu, koji obuhvata sve naše proizvode i to sirovo ulje, rafinisano jestivo ulje, margarine, majoneze, kečape od prijema sirovina do isporuke kupcima.

Svi zaposleni u SUNCE a.d. se obavezuju da prihvataju i razvijaju kulturu kvaliteta i bezbednosti hrane. Da na svojim radnim mestima izvršavaju radne obaveze u skladu sa ovom politikom i ciljevima kvaliteta i bezbednosti hrane.

Direktor sektora kvaliteta je odgovoran i ovlašćen za uspostavljanje i nadzor integralnog sistema upravljanja kvalitetom i sistema upravljanja bezbednosti hrane u cilju stalnog razvoja i unapređenja kao i njegovo usaglašavanje sa zahtevima navedenih standarda.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet je odgovoran za obezbeđivanje procesa potrebnih za primenu i održavanje sistema upravljanja kvalitetom.

Sombor, 17.01.2005. Izdanje 5

Politika zaštite životne sredine

Sunce a.d. se opredelilo da uspostavi i održava menadžment sistem koji je usaglašen sa zahtevima medunarodnog standarda ISO 14000, tako da možemo da pružimo i dosledno da održavamo visok nivo svih preduzetih aktivnosti i da postižemo stalno unapredenje.

Kompanija se obavezuje na kontinualno usaglašavanje sa odgovarajucim zakonskim i drugim propisima o zaštiti životne sredine i sa drugim zahtevima sa kojim se kompanija saglasila.

Ciljevi kompanije ukljucuju:

- Uspostavljanje i održavanje kompanijskog sistema upravljanja zaštitiom životne sredine prema standardu ISO 14000;
- Obuka zaposlenih radi obezbedenja najboljih kadrova na pravim mestima u kompaniji;
- Postizanje i održavanje nivoa zaštite životne sredine koja ce poboljšati reputaciju kompanije kod lokalne zajednice;
- Posvecenost stalnom poboljšavanju i sprecavanju zagadivanja delovanjem svih zaposlenih;
- Komunikacija o svim problemima i politikama sa zaposlenima, korisnicima i državnim aparatom i institucijama;
- Stvaranje kvalitetnijeg radnog okruženja.

Svi ciljevi su predmet preispitivanja od strane rukovodstva, a ceo menadžment sistem je predmet preispitivanja radi obezbedenja njegove adekvatnosti sa važecim poslovnim zahtevima i praksom.

Sopštava se svim zaposlenima koji rade u kompaniji kroz izvodenje neposredne obuke od strane rukovodstva i postavljanjem teksta Politike u pogone i kancelarije. U potpunosti je dostupna javnosti, kako se može naci na internet sajtu kompanije.

Svi zaposleni su dužni da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa Politikom, ciljevima i postupcima sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Predstavnik rukovodstva za EMS je odgovoran i ovlašcen za uspostavljanje i nadzor sistema u cilju stalnog razvoja i unapredenja, kao i njegovo usaglašavanje sa zakonskim zahtevima i zahtevima standarda.


Sombor, 09.02.2007.

Generalni direktor
Vladimir Borđoški, dipl.ecc