SUNCE a.d. Sombor
o kompaniji
kvalitet/ems
struktura
priznanja
proizvodi
izveštaji
marketing
O kompaniji - rešenje o promeni podataka u pravnoj formi za Sunce ad u Sunce doo 19.09.2018.
- zapisnik sa održane redovne skupštine 28.06.2018.
- izveštaj sa održane redovne skupštine 28.06.2018.
- dopuna dnevnog reda redovne skupštine 2018 objavljen 14.06.2018.
- poziv za redovnu skupstinu 2018 objavljen 28.05.2018.
- izveštaj sa održane vanredne skupštine 2018.
- zapisnik sa vanredne skupštine 24.05.2018.
- obaveštenje o načinu utvrđivanja cene
- obaveštenje o pravima nesaglasnih akcioanara
- formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih
- predlog odluke o prinudnom otkupu akcija - 24.05.2018.
- rezime procene Sunce a.d. Sombor - 23.04.2018
- poziv za vanrednu skupstinu 2018 objavljen 03.05.2018.
- godisnji izvestaj za 2017 objavljen 27.04.2018.
- odluka o sazivanju vanredne skupštine 24.05.2018. objavljeno 26.04.2018.
- obaveštenje o značajnom učešcu Komak-pan doo 19.04.2018.
- obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja 19.04.2018.
- izveštaj o preuzimanju akcija Komak-pan doo Pančevo 29.03.2018.
- obaveštenje o značajnom ucešću 29.03.2018.
- obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja Komak-pan doo Pančevo 30.03.2018.
- obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja Invej Zemun 30.03.2018.
- obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja Monus doo Zemun 30.03.2018.

Fabrika ulja i biljnih masti, osnovana je 1972. godine kao OOUR"INUS". Avgusta 1991. godine, usled izmene u načinu poslovanja i organizovanosti, fabrika postaje deoničarsko društvo "SUNCE". Danas je društvo sa ogranicenom odgovornošću "SUNCE" moderna fabrika savremene tehnologije i visokokvalitetnih proizvoda.

Delatnost fabrike je prerada svih vrsta uljarica, proizvodnja jestivog sirovog ulja, proizvodnja i pakovanje rafinisanog jestivog ulja, proizvodnja ambalaže od plastične mase za sopstvene potrebe, sušenje industrijskog bilja za sopstvene potrebe i drugi poslovi.

Iz godine u godinu širi se proizvodni program, povećavaju se kapacitet i usavršava tehnologija proizvodnje, sa osnovnim ciljem da se u što je moguće većoj meri zadovolje potrebe trzišta i zahtevi potrošača. Iz ovog razloga je i uveden sistem kvaliteta prema medjunarodnom standardu ÖNORM EN ISO 9001:2000. Uspostavljen sistem kvaliteta i primenjena analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka povećavaju bezbednost naših proizvoda, kako sa zdravstvenog, tako i sa ekološkog aspekta i doprinose očuvanju životne sredine i zdravlja potrošača.